Till innehåll på sidan

Nytt forskningscentrum inom ITM

Publicerad 2020-05-05

I år startar Center for Mechanics and Materials Design (MMD) – en centrumbildning som ska föra samman hållfasthetslära och materialvetenskap. Centret hör till ITM men är verksamt både på ITM-skolan och SCI-skolan.

Flying sparks from steel production

Hej, Annika Borgenstam, föreståndare för MMD, varför startar ni det här nya centret?

– Det har saknats en samverkansplattform för hållfasthetslära och materialvetenskap. På KTH finns starka grupperingar inom båda disciplinerna och centret blir nu knutpunkt för att få ihop dem. Tanken är att materialsidan ska få inblick i vilka behov som finns på hållfasthetssidan, som i sin tur får mer inblick i materialsidan.

Annika Borgenstam
Annika Borgenstam

Varför är det viktigt?

– Det hela började med önskemål från företag om förbättrad utbildning inom mekanisk metallografi. Behovet har aktualiserats i och med att forskning och industriprocesser blir mer och mer komplexa, och industrin efterlyser rent allmänt ingenjörer som har kunskaper om både hållfasthet och material. Vi kommer att kunna utbilda doktorer och civilingenjörer med den efterfrågade hybridkompetensen.

– Det finns också en fördel med att föra samman olika aktörer med intresse för frågorna. Vi bygger en kunskapsplattform som kan användas av industrin. Centret står för utbyte mellan projekten, det gör att företagen får ut ett mervärde.

Vad kommer ni att fokusera på, på kortare och längre sikt?

– På kort sikt vill vi få igång ett antal projekt. På lite längre sikt vill vi få centret att växa, både på KTH och inom Sverige. Vi vill se över möjligheten till statlig finansiering och söka externa projekt. På ännu längre sikt hoppas vi kunna ta över några av verksamheterna från centrumbildningen Hero-m 2i, som kommer att avlutas om två år.

Finns det några utmaningar?

– Utmaningen kan vara att man pratar olika språk. På sätt och vis handlar det om vilken skala man tittar på. Materialare fokuserar på mikrostrukturer, vad som händer inne i materialet ned på mikro- och nanonivå. Inom hållfasthetslära handlar det mer om att använda materialet. Där ligger fokus på mekaniska egenskaper hos material och konstruktioner.

– Målet är kunna att tänka på hela processen – från atomär nivå till komponent. Men vi är inte där ännu, det finns ett glapp. Det behövs bättre materialmodeller som kan användas för att beskriva materialens mekaniska egenskaper. Och det kräver att vi hittar sätt att kommunicera.

Hur kommer samarbetet att se ut mer konkret?

– Vi har varit lite stelbenta och byggt in en viss projektstruktur i de projekt som startas inom centret. För att de ska kunna utföras inom MMD krävs en handledare från varje disciplin och en frågeställning som berör båda. Vidare ingår en viss mötesstruktur. För att få till ett samarbete behöver personerna utsättas för varandra.

Text: Alexandra von Kern

Centrumfakta

  • Center for Mechanics and Materials Design inrättades på KTH den 1 januari.
  • Första styrelsemötet hölls i början av april i år. I höst kommer en första workshop att hållas.
  • Initiativet startade som ett fundraising case som drevs av KTH med hjälp av Annika Borgenstam. Där introducerades samarbetet mellan Materialvetenskap och Hållfasthetlära.
  • MMD finansieras nu av industrin med stöd från KTH.

Förutom Annika Borgenstam, leds centrumbildningen av Per-Lennart Larsson, vice föreståndare och Carl Dahlberg, koordinator.