Enheten för processer

Forskningsverksamheten inom enheten för processer fokuserar på utveckling och optimering av processer med avseende på materialrenhet, energieffektivitet och miljöperspektiv.

Unit of process collage

Enheten för processer arbetar inom följande områden:

  • Metallurgiska processer och materialprocesser
  • Gjutning och solidifiering
  • Energi och smältugn
  • Mikromodellering och experimentell kinetik

Även om forskningsverksamheten är direkt relaterad till industriella processer och är av tillämpad natur, så är den starkt förankrad i teoretisk analys och mekanismstudier.

Materialprocesser innefattar kunskap om (1) industriella processer, (2) reaktionstermodynamik, (3) reaktionskinetik, (4) transportfenomen. Med tanke på de att de flesta materialprocesser involverar reaktioner av heterogen karaktär behöver även gränssnittsfenomen studeras (5).

Både modellering och experimentella studier utförs. Vid modellering läggs stor vikt vid CFD, medan de experimentella studierna fokuserar på experiment i smältor (slagg, metall) och gaser med provvikter på allt från några få gram till ett par kilo. Industriförsök är ett annat viktigt verktyg för processdesign och optimering.

Enhetschef